Toelichting bij het Leerling en Onderwijs VolgSysteem (LOVS)

Op de Kroosduiker gebruiken wij de volgende toetsen:

Kleutertoetsen:

  • Rekenen voor Kleuters; deze toets gaat na in hoeverre kinderen begrippen kennen als bijvoorbeeld: voor, achter; onder, boven ed. (plaats) en nu, straks morgen (tijd).
  • Taal voor Kleuters: Hierbij gaat het om het taal begrip zoals bijvoorbeeld:
    “Op welk plaatje speelt de hond met een bal?”

Groep 3 t/m 8:

  • Rekenen/Wiskunde
  • Begrijpend lezen
  • Spelling
  • DMT
  • AVI / leesniveau

Over het algemeen zijn er 2 toets momenten, Midden en Eind van het schooljaar. De meeste toetsen geven door de naam al aan wat ze toetsen, enkele behoeven misschien een toelichting.

Drie Minuten Toets (DMT)  heeft betrekking op de technische leesvaardigheid.
De kinderen moeten in 1 minuut zo snel mogelijk zo veel mogelijk woorden van een kaart (1, 2 of 3)goed lezen. Afhankelijk van de score moeten de leerlingen meerdere kaarten lezen.
Kaart 3 is de moeilijkste kaart met samengestelde woorden en meerdere lettergrepen, bv. Regendruppel.
Kaart 2 woorden met 1 lettergreep waarbij er meerdere klinkers achter elkaar staan, zgn. mkmm bv. hemd of mmkm woorden ( m= medeklinker, k= klinker) bv. vlag.
Kaart 1 is de makkelijkste, woorden met 1 lettergreep van het type mkm bv. zet, of  woorden met een samengestelde klank als eik, bui ed.
De leerlingen van groep 3 beginnen uiteraard met kaart 1 en 2, in groep 4 komt daar kaart 3 bij.

Het AVI-toetssysteem is een systeem om het leesniveau van leerlingen te meten en in te delen. Daarnaast wordt het AVI-systeem gebruikt om teksten en leesboeken in te delen naar leestechnische moeilijkheidsgraad. AVI betekent ‘Analyse van Individualiseringsvormen’ Deze AVI niveaus zijn gekoppeld aan de leerjaren. AVI-M3 geeft bijvoorbeeld het leesniveau aan van de gemiddelde leerling halverwege groep 3 en AVI-E3 het leesniveau van de gemiddelde leerling eind groep 3. Er zijn twee niveaus met een afwijkende aanduiding: AVI-Start is voor de beginnende lezers. AVI-Plus geeft aan dat het leesniveau van de leerling boven het gemiddelde niveau van leerlingen aan het einde van groep 7 ligt. Omrekentabel In onderstaande omrekentabel staat aangegeven welke nieuwe AVI niveaus aansluiten bij de oude AVI niveaus.

 Oud

 Nieuw

1 Start M3
2

M3

E3
3

E3

M4
4

M4

E4
5 M4

E4

M5
6 E4

M5

E5
7

E5

M6
8 E5

M6

E6

M7
9 M6

E6

M7

9+

M7

E7

Plus

Toelichting : Achter elk oud AVI-niveau staan meerdere nieuwe AVI niveaus. Er is geen één op één relatie tussen AVI oud en AVI nieuw. De vetgedrukte niveaus geven de beste omzetting weer. Voorbeeld:  Als uw kind een leesniveau heeft van AVI-E4, dan kan het boeken kiezen met een oude AVI aanduiding 4, 5 en 6. Het oude AVI-5 niveau sluit het beste aan bij de leeservaring van uw kind, omdat E4 hier vetgedrukt is. Boeken met een niveau lager of hoger kunnen ook een goede keuze zijn. Als er twee AVI niveaus vetgedrukt staan sluiten beide oude AVI niveaus even goed aan bij de leeservaring.  Het nieuwe toetssysteem bestaat uit 12 niveaus, die zijn gekoppeld aan de groepen in het basisonderwijs. Er wordt uitgegaan van een gemiddeld leesniveau halverwege (M) en aan het eind (E) van de groep. Zo is AVI M-3 het technisch leesniveau dat een leerling gemiddeld halverwege groep 3 beheerst en AVI-E-3 het gemiddelde leesniveau aan het eind van groep 3. De leesniveaus starten bij AVI-start (groep 3) en eindigen bij AVI-Plus (groep 8).

Met ingang van schooljaar 2013-2014 geven wij de resultaten weer met de cijfers I t/m V en niet meer A t/m E. De reden is dat de I – V schaal duidelijker aangeeft hoe de leerling scoort .
De cijfers I t/m V staan voor;
I=   20% ver boven gemiddeld
II=  20% boven gemiddeld
III= 20% gemiddeld
IV= 20% onder het gemiddelde
V=  20% laagst scorende leerlingen

Nb. Begrijpend lezen toetsen wij vanaf M4, pas dan hebben de leerlingen over het algemeen een voldoende technisch leesniveau om deze toetsen naar behoren te maken.