De Kroosduiker in ontwikkeling.

De basis van onze school is het fundament van het bouwwerk dat steunt op de pilaren van de TOM – principes (teamonderwijs op maat) en de uitgangspunten van HGW (handelingsgericht werken) Belangrijke speerpunten voor de komende jaren zijn:

 

Handelingsgericht en opbrengstgericht werken door leerkrachten, ouders en kinderen te betrekken bij het onderwijs.

TOM-onderwijs: onderwijs anders organiseren door gebruik te maken van de talenten van de leerkrachten en leerlingen. We werken met ‘vakspecialisten’ en streven ernaar kinderen onderwijs te bieden in niveaugroepen.

 

Wij volgen de leerresultaten van uw kind op de voet

Het personeel van de Kroosduiker doet haar best een situatie te scheppen waarin kinderen zich continu kunnen blijven ontwikkelen. Dit geldt voor de verstandelijke, sociale, emotionele, motorische en creatieve ontwikkeling. Om dit te kunnen realiseren, kiezen we leermiddelen en lesmethodes die ons hiertoe in staat stellen. Daarnaast zijn we voortdurend bezig onze school- en klassenorganisatie hierop aan te passen.

We vragen ons hierbij af:
• hoe kunnen we ons onderwijs zo organiseren, dat het alle kinderen uitdaagt om te leren?
• hoe kunnen we ons onderwijs zo inrichten, dat er geen belemmeringen zijn om te leren?
• hoe kunnen we ons onderwijs zo aanbieden, dat elk kind datgene kan leren waar hij of zij op dat moment aan toe is?

Met behulp van een goede registratie van de leerresultaten (leerlingvolgsysteem) volgen wij de vorderingen die elk kind maakt.

Doelen van ons onderwijs

Doel van de bovenstaande uitgangspunten moet zijn dat de kinderen op onze school een prettige en leerzame periode doormaken.
Bij het verlaten van school willen wij een goed fundament hebben gelegd waarmee onze leerlingen heel goed verder kunnen in het voortgezet onderwijs.