De Kroosduiker een school in ontwikkeling

De basis van onze school is het fundament van het bouwwerk dat steunt op de pilaren van de uitgangspunten van HGW (handelingsgericht werken) en de TOM – principes (teamonderwijs op maat)

Belangrijke speerpunten voor de komende jaren zijn:

Handelingsgericht en opbrengstgericht werken

door leerkrachten, ouders en kinderen te betrekken bij het onderwijs.

TOM-onderwijs

betekent onderwijs anders organiseren en optimaal gebruik te maken van de talenten van leerkrachten en leerlingen.

 

Elke dag een beetje beter

Onze school staat voor een cultuur waarbij leerkrachten en kinderen in staat worden gesteld zich continu kunnen blijven ontwikkelen en verbeteren Dit geldt voor de verstandelijke, sociale, emotionele, motorische en creatieve ontwikkeling. Om dit te kunnen realiseren, kiezen we actuele leermiddelen en het liefst ‘evidence based’ les methodieken die ons hiertoe in staat stellen. We zijn voortdurend bezig onze school- en klassenorganisatie hierop aan te passen door dagelijks scherp te zijn op de ontwikkeling van onze kinderen en professionele organisatie.

We vragen ons hierbij af:
• hoe kunnen we ons onderwijs zo organiseren, dat het alle kinderen uitdaagt om te leren?
• hoe kunnen we ons onderwijs zo inrichten, dat er geen belemmeringen zijn om te leren?
• hoe kunnen we ons onderwijs zo aanbieden, dat elk kind datgene kan leren waar hij of zij op dat moment aan toe is?

Met behulp van een goede registratie van de leerresultaten (leerlingvolgsysteem) volgen wij de vorderingen die elk kind maakt.