De Vreedzame School

Voor sociaal-emotionele ontwikkeling en burgerschapsvorming

Opvoeden voor een democratische samenleving

Hoe overbruggen we meningsverschillen? Hoe lossen we conflicten op een goede manier op? Staan we open voor mensen die ‘anders’ zijn dan wij? We voeden onze leerlingen op voor een democratische samenleving die gekenmerkt wordt door verschillen.

Een samenleving waarin niet alleen rekenen en taal belangrijk zijn voor succes, maar ook sociale en emotionele vaardigheden. Omgekeerd is onze samenleving gebaat bij burgers die zich verantwoordelijk opstellen, die vaardig en vreedzaam om kunnen gaan met verschillen en conflicten.

En dat geldt ook voor de school: ook de school is gebaat is bij actieve, zorgzame, initiatiefrijke en verantwoordelijke leerlingen. Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee leerlingen en leerkrachten naar school gaan, maar zorgt ook voor een positief werkklimaat en daarmee voor een goed rendement. Voor scholen die vinden dat onderwijs ook betekent kinderen te helpen vormen tot ‘een goed mens’ is er De Vreedzame School.

 

De vreedzame school is een methode

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

De Vreedzame School streeft er naar om kinderen te leren:

 • op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan
 • op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen
 • constructief conflicten op te lossen
 • verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap
 • open te staan voor verschillen tussen mensen.

En naar een positief sociaal en moreel klimaat, waarin:

 • kinderen zich veilig voelen
 • kinderen zich gehoord en gezien voelen
 • iedereen op een positieve manier met elkaar omgaat
 • leerkrachten en leerlingen prettig werken
 • minder sprake is van handelingsverlegenheid bij leerkrachten
 • de eigen kracht benut wordt van kinderen

De lessenseries voor groep 3 t/m 7 bestaan uit 38 lessen, verdeeld over 6 blokken. Groep 8 heeft een aangepast programma. En voor groep 1/2 zijn er eveneens 6 blokken, met drie activiteiten per blok.

De lessen voor groep 3-7 zijn in zes blokken opgedeeld:

 • We horen bij elkaar – groepsvorming
 • We lossen conflicten zelf op – conflicthantering
 • We hebben oor voor elkaar – communicatie
 • We hebben hart voor elkaar – gevoelens
 • We dragen allemaal een steentje bij – verantwoordelijkheid
 • We zijn allemaal anders – diversiteit