Ouderraad

De Kroosduiker heeft een groep actieve ouders die samen met het team leuke activiteiten voor de kinderen organiseert.

Op school worden tal van activiteiten georganiseerd voor de kinderen zoals de vieringen bij feestdagen, activiteiten die binnen het thema passen en ook de schoolreisjes. Ook heeft elke leerkracht een klassenpotje t.w.v. 5,- per kind.
Deze activiteiten kunnen niet van het voor onderwijs bestemde budget betaald worden. Daarom is er bij ons op school sprake van de vrijwillige ouderbijdrage. Het ouderfonds bestaat zelfs dankzij deze bijdragen. De ouders van de Kroosduiker beheren samen een eigen bankrekening voor de oudergelden. Via deze rekening wordt de vrijwillige ouderbijdrage en de bijdrage voor de schoolreisjes geïnd.

Ouderbijdrage voor het schooljaar 2023/2024
De ouderbijdrage bestaat uit twee delen, een bijdrage voor de evenementen à 30,- en een bijdrage voor schoolreisjes.

Voor de bijdrage evenementen ontvangen alle leerlingen in september een factuur, dit bedrag staat vast. Indien mogelijk wordt de factuur gecombineerd met de bijdrage voor het schoolreisje, maar dit wordt duidelijk vermeld.

De bijdrage voor het schoolreisje is pas bekend wanneer de schoolreisjes geboekt zijn. Uiteraard worden de ouders van tevoren op de hoogte gesteld over het bedrag.

De ouderbijdrage en de betaling van de schoolreis kunt u bij ontvangen van de factuur overmaken op de rekening van de oudergelden, NL52 RABO 0315596961 ten name van OBS de Kroosduiker OR. Het afgelopen jaar is er een betaalverzoek verstuurd om de betaling te vereenvoudigen.

Voor ouders die de bedragen niet ineens kunnen voldoen kan in overleg een betalingsregeling worden getroffen, de betaling verloopt dan in drie termijnen.

We moeten als ouderraad nog het volgende vermelden, het betreft een wijziging in de wetgeving. Per 1 augustus 2021 mag een kind niet uitgesloten worden van activiteiten, wanneer de ouders de bijdrage voor de evenementen of het schoolreisje/ schoolkamp niet kunnen of willen betalen.

Hulp
De leden van de OR kunnen altijd hulp gebruiken bij de uitvoering van activiteiten.  Wanneer er hulp nodig is, kunt u dat lezen in de nieuwsbrief of in berichten via De Kroosduiker-app, maar u kunt zich ook melden via onderstaand emailadres zodat we u kunnen benaderen wanneer we extra handen zoeken.

De uitgaven vanuit het ouderfonds worden gedaan op basis van een jaarlijks plan dat opgesteld wordt door de ouderraad. Aan het eind van elk schooljaar wordt er door de penningmeester een jaaroverzicht gemaakt en gepresenteerd aan de MR. Ook ouders mogen indien gewenst de begroting inzien.

De administratie van het ouderfonds wordt uitgevoerd door de administratie van de school of door een vrijwillige ouder. De schooldirecteur is belast met de interne controle op de inkomsten en uitgaven. De externe controle wordt uitgevoerd door de financiële administratie van Zaan Primair. Doel van deze werkwijze is te borgen dat de middelen besteed worden aan de zaken waarvoor ze bedoeld zijn.

Op een aantal scholen van Zaan Primair worden activiteiten door de school georganiseerd, die niet uit het ouderfonds worden betaald en waarvoor een eigen financiële bijdrage van ouders of sponsors benodigd is. Hierbij moet gedacht worden aan het organiseren van tussenschoolse opvang, brede schoolactiviteiten en dergelijke. Het beheer van deze geldmiddelen gebeurt via de eigen bankrekening van de school en niet via de bankrekening voor het ouderfonds.

Samenstelling ouderraad
Vanuit school: Petra Arends
Ouders: Leonie Luttikhuizen (Voorzitter), Karien Clemens (Penningmeester), Dorien Schreurs
(Secretaris), Roos Nieuwenhuijs, Merel Gubbels, Edith Bakker, Marjolein Rülke-Greve en Margot Rietdijk

Heeft u tips of vragen? U kunt ons aanspreken bij school of contact met ons opnemen via: [email protected]