Medezeggenschapsraad (MR)

De Wet Medezeggenschapsraad Onderwijs bepaalt dat zowel ouders als leerkrachten zitting hebben in de MR. U wordt als ouder vertegenwoordigd door de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad. De schooldirecteur wendt zich als vertegenwoordiger van het bevoegd gezag bij besluitvormende processen tot de MR, die advies- of instemmingsrecht heeft.

Meepraten over school

De MR bestaat uit een personeels- en een oudergeleding. Voor elk lid geldt een zittingsperiode van drie jaar. De oudergeleding wordt rechtstreeks door de ouders gekozen. De directeur kan volgens het reglement geen lid zijn van de MR, maar woont in principe de vergaderingen deels bij als vertegenwoordiger van het bevoegd gezag en kan daarnaast een adviserende rol hebben.

In de MR-vergaderingen komen o.a. aan de orde: de personele formatie, de klassenorganisatie, het schoolplan, projecten en de staat van gebouwen en pleinen. De MR houdt zich bezig met het beleid van de school in algemene zin. De leden komen jaarlijks ongeveer acht keer bijeen in een vergadering  Deze vergaderingen zijn openbaar.

De MR bestaat in 2017-2018 uit:
Oudergeleding: Ingrid van Gelderen (Noord), Janneke Renz (Noord, secretaris), Margriet de Groot (Zuid) en Marijke Brinkman (Zuid)
Personeelsgeleding: Sabrina van der Pas (Noord, voorzitter), Agnetha Brinks (Zuid)

De MR is te bereiken via: mr@obsdekroosduiker.nl

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Zaan Primair heeft ook een Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), voor het overkoepelende beleid van onze onderwijsgroep. Onze MR is vertegenwoordigd in de GMR. De GMR behartigt de belangen van ouders en leerkrachten bij het overkoepelende Zaan Primair-bestuur.