Medezeggenschapsraad (MR)

De Wet Medezeggenschapsraad Onderwijs bepaalt dat zowel ouders als leerkrachten zitting hebben in de MR. U wordt als ouder vertegenwoordigd door de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad. De schooldirecteur wendt zich als vertegenwoordiger van het bevoegd gezag bij besluitvormende processen tot de MR, die advies- of instemmingsrecht heeft.

Medezeggenschapsraad

Een school functioneert op haar best als de belangen van kinderen, personeel en ouders goed worden behartigd. Voor leerkrachten is een goede rechtspositie belangrijk en de ouders zijn gebaat bij goed onderwijs en een prettig opvoedingsklimaat. Om het overleg tussen beide groepen te regelen heeft de school een medezeggenschapsraad (MR). De MR is een formeel orgaan binnen de school waarin leerkrachten en ouders kunnen meedenken over inhoud en uitvoering van het onderwijs op de school. De MR is dus een orgaan voor inspraak en deze inspraak is bij wet geregeld en terug te vinden in het reglement van de Wet op Medezeggenschap. Er is sprake van informatierecht, het recht op overleg, instemmingsrecht, initiatiefrecht en adviesrecht.

Onderwerpen waarbij de school / het bestuur instemming of advies nodig heeft zijn bijvoorbeeld:

  • veiligheid en gezondheid op school
  • verandering van de grondslag van de school
  • aanstelling en ontslag van personeel
  • formatieplan
  • beleidsplannen

Naast gevraagd advies kan de MR ook ongevraagd advies uitbrengen.

Huidige samenstelling

De MR bestaat uit vier ouders en twee leerkrachten die door respectievelijk de ouders en het team zijn gekozen. Het uitgangspunt is een evenredige verdeling tussen beider locaties. De leden maken in principe drie jaar deel uit van de MR en kunnen zich aansluitend opnieuw verkiesbaar stellen.

Oudergeleding Locatie
Marriska van der Velde (voorzitter) Noord
Marije Lampe-van der Maat Noord
Marjolein Rulke-Greve Zuid
Marloes Mensink Zuid
Personeelsgeleding
Tinka van Enkhuizen
Mariska van Opmeer

 

De directie woont op uitnodiging van de MR-leden de vergadering bij en heeft hierbij een informerende en adviserende rol.

Contact
Als u vragen heeft of meer informatie wilt over de MR kunt u contact opnemen via mr@obsdekroosduiker.nl.
Uiteraard kunt u de leden van de MR ook aanspreken als u ze tegenkomt op school.

Vergaderdata

De MR komt circa 6 keer per schooljaar bijeen, afwisselend op de Noord en de Zuid locatie, van 19.30 tot 21.30 uur. De vergaderingen zijn in principe openbaar, als u een vergadering als toehoorder wilt bijwonen kan dat. Wij verzoeken u dan om vooraf een email te sturen naar mr@obsdekroosduiker.nl. Het kan echter voorkomen dat de MR besluit tot een besloten of gedeeltelijk besloten vergadering.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
Zaan Primair heeft ook een Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), voor het overkoepelende beleid van onze onderwijsgroep. Onze MR is vertegenwoordigd in de GMR. De GMR behartigt de belangen van ouders en leerkrachten bij het overkoepelende Zaan Primair-bestuur.

 

Lees meer over: